Var kan man köpa Saxenda online ? ✔️ Receptfritt i Sverige

Saxenda

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Vad är Saxenda

Innan du överväger att köpa Saxenda receptfritt online i Sverige, läs vidare. Överviktiga och feta vuxna kan kontrollera sin vikt med Saxenda Injection, en anpassad diet och motion. Läkemedlet är endast tillgängligt på recept och det är kostnadsfritt. Tre injektorer, som var och en innehåller 3 ml av preparatet, ingår i kitet.

Liraglutid är den aktiva ingrediensen i läkemedlet. Det efterliknar det mänskliga hormonet GLP-1, som frisätts i tarmarna efter en måltid. Det påverkar de receptorer i hjärnan som reglerar aptiten och binder till och aktiverar GLP-1-receptorn, vilket minskar hungerkänslan och främjar mättnad. Patienten går ner i vikt på grund av det minskade matintaget. Det är viktigt att komma ihåg att köpa Saxenda online i Sverige inducerar viktminskning, särskilt när det gäller fettförlust, eftersom visceralt fett minskar mer än subkutant fett.

Patienterna betraktar ofta preparatet som ett förskrivet läkemedel för viktminskning. Förutom att det påverkar hungern påverkar det glukosnivåerna genom att stimulera insulinutsöndringen och hämma glukagonutsöndringen. Som ett resultat, både i fastande tillstånd och efter en måltid, minskar patientens’blodglukoskoncentration. Jämfört med placebo hade den aktiva ingrediensen ingen effekt på energiförbrukningen.

6 mg liraglutid ingår i 1 ml Saxenda injektion.

Andra kemikalier är propylenglykol, fenol, saltsyra, natriumhydroxid för pH-korrigering och vatten för injektion. Dinatriumfosfatdihydrat är en annan komponent.

Bruksanvisning

Användningen av Saxenda lösning ska kombineras med en kalorifattigare kost och ökad fysisk aktivitet. Läkemedlet används för att hantera kroppsvikten hos personer vars diagnos baseras på BMI:

 • fetma (BMI större än eller lika med 30) (BMI större än eller lika med 30),
 • eller
 • övervikt (BMI mellan 27 och 30) med minst ett tillstånd relaterat till övervikt, t.ex. högt blodtryck, obstruktiv sömnapné, dyslipidemi eller problem med kolhydratmetabolismen (typ 2-diabetes, pre-diabetes).

Efter 12 veckors intag av en daglig dos på 3 mg av läkemedlet ska patienten avbrytas om han/hon inte har minskat med minst 5 % av sin ursprungliga vikt.

Skäl att inte använda detta läkemedel

Om en patient är känd för att vara överkänslig mot liraglutid eller mot något av de ämnen som ingår i preparatet ska Saxenda Injection inte användas för att behandla fetma eller övervikt.

Läkemedlet ska inte administreras till patienter över 75 år, till patienter som behandlas med andra viktkontrollerande läkemedel eller läkemedel som kan orsaka viktökning, till patienter med sekundär fetma orsakad av endokrina eller dietrelaterade störningar och till patienter med allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion på grund av brist på data om säkerhet och effekt.

Behandlingen är inte kontraindicerad vid mild till måttlig sjukdom.

Dosering av läkemedlet

Läkemedlet är avsett för administrering till vuxna patienter. På grund av tillverkningssättet administreras det som en injektion under huden på armen, låret eller buken (abdominalt integument). Även om det är tillrådligt att ta läkemedlet vid en bestämd tidpunkt, kan plats och tidpunkt för administrering ändras utan att doseringen ändras.

Doseringen av Saxenda ska börja med en dos på 0,6 mg som tas en gång dagligen. Syftet med detta förfarande är att förbättra kroppens tolerans mot läkemedlet. Därefter ökas dosen med minst en veckas mellanrum gradvis med 0,6 mg av läkemedlet varje dag.

Saxenda

Upp till den maximala dagliga dosen på 3 mg ska dosökningen bibehållas. Högre doser rekommenderas inte. Det är viktigt att övervaka patientens framsteg och respons på behandlingen när den dagliga dosen ökas. Man bör överväga om behandlingen ska fortsätta och avbrytas om det två veckor efter det att dosen ökats visar sig att produkten inte tolereras väl av patienten.

Minska dosen av samtidiga insulinbaserade eller insulinförstärkande läkemedel, t.ex. sulfonylurea derivat, innan Saxenda köps utan recept för att minska risken för hypoglykemi. Tänk på att det inte rekommenderas att använda läkemedlet tillsammans med en annan GLP-1-receptoragonist. Preparatets effekt och säkerhet har inte utvärderats hos patienter med under 18 år.

Potentiella negativa effekter

Biverkningarna av Saxenda har klassificerats i fyra kategorier beroende på hur ofta de uppträder: extremt vanliga, vanliga, ovanliga och sällsynta. Mag-tarmsystemet kan uppleva symtom som :

 • illamående
 • diarré
 • kräkningar
 • förstoppning

Å andra sidan nämns följande biverkningar regelbundet:

 • hypoglykemi,
 • yrsel,
 • sömnlöshet,
 • smakstörningar,
 • oralt slam,
 • gastrit,
 • dyspepsi,
 • gastrointestinal refluxsjukdom,
 • buksmärta
 • uppblåsthet i magen,
 • överdriven gastrointestinal gas,
 • uppstötning,
 • Injektionsstället, lokala reaktioner,
 • kolelithiasis,
 • högre koncentrationer av amylas och lipas
 • trötthet,
 • asteni.
 • Tillfälliga biverkningar av behandlingen hos enskilda personer inkluderar följande:
 • takykardi,
 • uttorkning,
 • pankreatit,
 • kolecystit,
 • ohälsa,
 • urtikaria

Däremot rapporterade de som fick sällan förekommande biverkningar allergiska reaktioner, njurdysfunktion och akut njursvikt.

Försiktighetsåtgärder

Vissa samtidiga medicinska tillstånd är kontraindikationer för användning av Saxenda-injektioner, och särskild försiktighet kan krävas när de används.

Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet inte kan ersätta insulin hos personer med diabetes. Kombinationen av liraglutid med sulfonylurea-derivat eller insulin ökar risken för hypoglykemi hos patienter med typ II-diabetes. Denna risk kan minskas genom att minska dosen av insulin eller sulfonurederivat. Man bör dock komma ihåg att hos insulinberoende diabetiker kan en abrupt minskning eller utsättning av insulin leda till diabetisk ketoacidos.

saxenda

Köp Saxenda utan recept rekommenderas inte för följande kategorier av patienter på grund av otillräcklig erfarenhet av behandling eller brist på bevis för att användningen av läkemedlet för viktkontroll är både säker och effektiv:

 • Personer över 75 år,
 • Personer med hjärtsvikt klass IV (enligt NYHA-klassificeringen),
 • personer med allvarlig lever- eller njursvikt,
 • personer med sekundär fetma på grund av endokrina problem eller kostproblem,
 • personer som tar andra mediciner för att kontrollera vikten,
 • de som tar läkemedel som kan orsaka viktökning,
 • personer med diabetisk gastropares eller inflammatorisk tarmdysfunktion.

Vid användning av liraglutid kan en patient med inflammatorisk tarmsjukdom eller diabetisk gastroparesis uppleva tillfälliga gastrointestinala biverkningar som illamående, kräkningar och diarré.

Försiktighet bör iakttas vid användning av preparatet i terapeutiskt syfte:

 • hos patienter med mild till måttlig leverdysfunktion,
 • hos patienter med sköldkörtelsjukdom.

Enligt aktuell vetenskaplig forskning hade personer som använde liraglutid en högre risk att utveckla vissa sjukdomar än personer som fick placebo. Dessa inkluderar kolelithiasis, kolecystit och förhöjd hjärtfrekvens (manifesteras bland annat genom hjärtklappning, en känsla av snabb hjärtfrekvens i vila). Patienten måste göras medveten om tecknen på dessa sjukdomar. Under behandlingen ska hjärtfrekvensen övervakas regelbundet. Läkemedlet ska avbrytas om ökningen av hjärtfrekvensen i vila är ihållande och kliniskt signifikant.

Läkemedlet ska avbrytas om en patient utvecklar pankreatit under behandlingen. Behandlingen med liraglutid ska inte fortsätta när diagnosen väl har ställts.

Patienterna ska bibehålla tillräcklig vätsketillförsel under behandlingen och vara uppmärksamma på gastrointestinala biverkningar som kan leda till överdriven vätskeförlust. Objektiva och subjektiva tecken på uttorkning har förekommit hos patienter som får GLP-1-receptoragonister. Detta kan inkludera njursvikt och akut njursvikt.

I allmänhet har läkemedlet liten inverkan på patientens’förmåga att röra sig fritt och därmed att köra bil. Om yrsel uppstår till följd av behandlingen rekommenderas dock att köra bil eller använda maskiner med försiktighet. Yrsel är vanligast under de första tre månaderna av behandlingen.

Graviditet och saxenda

Saxenda ska inte användas av gravida kvinnor. Det saknas för närvarande information om säkerheten vid behandling under graviditet. Dessutom ska personer som försöker bli gravida inte använda läkemedlet.

Köp Saxenda online i Sverige under amning

Det rekommenderas inte att använda läkemedlet under amning. Förmågan hos liraglutid att passera över i bröstmjölk har ännu inte fastställts, så det är inte känt om det är säkert att administrera läkemedlet till ett ammande spädbarn.

Interaktioner med andra läkemedel

Växelverkan mellan Saxenda lösning och andra läkemedel har ännu inte studerats. Möjligheten till kliniskt betydande interaktioner med vissa läkemedel kan inte helt uteslutas. Läkemedel med begränsat terapeutiskt index eller låg löslighet ingår i dessa preparat. Liraglutid ska användas med försiktighet om du också tar warfarin eller andra kumarinderivat, du bör kontrollera ditt INR oftare.

Det har också visats att liraglutid och andra preparat som interagerar med cytokrom P450 har en mycket låg potential för farmakokinetisk interaktion in vitro (CYP 450). Den låga affiniteten hos liraglutid för plasmaproteiner har också noterats. Saxenda kräver ingen dosjustering när det kombineras med atorvastatin, digoxin, lisinopril, paracetamol, griseofulvin eller andra läkemedel med hög permeabilitet och låg löslighet. Man anser att läkemedlet inte ska påverka effektiviteten av preventivmedel.

Liraglutid fördröjer marginellt magsäckstömningen, men studier har inte visat att det har någon väsentlig inverkan på absorptionshastigheten av andra orala läkemedel som tas samtidigt. Det är därför inte nödvändigt att ändra deras dosering.

Köp Saxenda: recept på nätet

Överviktiga och feta patienter kan framgångsrikt använda recept på nätet. Resultatet av denna avancerade distansmedicinska konsultation kan vara ett elektroniskt recept för inköp av läkemedel.

saxenda

Läkaren kommer noggrant att överväga om det är möjligt att ta ett visst läkemedel innan han/hon utfärdar e-receptet och, om det är godtagbart, kommer han/hon att skriva ut det. Alla apotek kan framgångsrikt fylla i ett e-recept, men inte alla interaktioner med e-recept-tjänsten slutar med ett recept.

Med hjälp av ett e-recept kan patienterna spara tid och få vård utan att behöva lämna hemmet. En internetkonsultation på distans är ett utmärkt alternativ för överviktiga personer som ofta känner sig generade för att gå till läkaren.

Vad är priset på Saxenda i Sverige?

 • För 1 Saxenda-penna är priset: 1500 kr
 • För 2 pennor från Saxenda är priset: 3000 kr
 • För 3 pennor från Saxenda är priset: 4000 kr
 • För 4 pennor från Saxenda är priset: 5000 kr
 • För 5 pennor från Saxenda är priset: 5800 kr ( Du sparar 2000 kr )

Vad är ett e-recept?

Ett samtida dokument som kallas ”e-recept” gör det möjligt att köpa läkemedel som Saxenda utan recept på vilket apotek som helst. Patienten kan enkelt skaffa läkemedel, inklusive att köpa Saxenda online i Sverige, genom att helt enkelt ge apotekaren det specifika e-receptnumret. Dessutom innehåller patientkontot på nätet, som vi har tillgång till, en fullständig historik över vilka e-recept som har fyllts och vilka läkemedel som har förbrukats.

Det är tillrådligt att ringa läkaren omedelbart om en patient upplever negativa effekter under behandlingen. Det är viktigt att ta medicinen exakt enligt läkarens anvisningar. Patientens välbefinnande kommer alltid i första hand, och felaktig användning av läkemedlet kan äventyra patientens hälsa och till och med liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *